Miljöpolicy

Vision

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Mål

Vi vill öka medvetenheten om skapelsen som gåva och ansvar genom

• temagudstjänster/-vandringar
• försäljning/utlåning av litteratur om miljö och rättvisefrågor
• information till och dialog med församlingen och equmenia genom utställningar och befintliga kanaler som församlingsmöten,
församlings-brev, programinslag och hemsidor.
• marknadsföring av närproducerat, miljöcertifierat och rättvisemärkt Vi vill förändra vår konsumtion och undvika resurskrävande, hälsovådliga, miljöbelastande produkter samt onödiga förbrukningsartiklar genom
• återvinning
• samåkning
• att beakta miljö- och rättviseaspekten när inköp görs, åtgärder beslutas och nya avtal sluts

Miljöpolicy för Equmeniakyrkan i Hestra & equmenia Hestra/Grimsås